Julia

Julia Lang, Docker & Nextflow

Learning a bit about Julia & how to run Julia scripts in a reproducible way.